Bu Blogda Ara

17 Ocak 2014 Cuma

İleşim Süreçleri Örgütte Nasıl İşler?


     
Örgüt, maddi bir temele dayanmış olarak belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bireylerin oluşturduğu topluluktur. Örgüt dediğimizde resmi, ilişkilerin ve kimin ne yaptığının yani görev tanımlarının belirlenmiş olduğu bir yapı aklımıza geliyor. Ayrıca örgütü tanımlarken kişilerin birbirlerine karşı bir bağımlılık ilişkisi içerisinde olduğu bir yapıdan bahsetmemiz gerekiyor. Örgütün birbirine bağlı bir yapı olduğu unutulursa, yani örgüt içinde farklı yapılanmalar ve çekişmeler ortaya çıkarsa bunun sonucu uzun vadede çöküşün gerçekleşeceği anlamına gelmesi dikkate alınmalıdır.

Örgütteki tüm organların ortak bir amaç doğrultusunda bulunması gerek. Kurumsal kimliğin  çalışanlara benimsetilmesi ve iyi iletişim kanalları sağlamak bireylerin ve örgüt içindeki grupların ortak bir çaba çerçevesinde bir araya gelmelerini sağlayacaktır.

Ortak bir hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelen grupların oluşturduğu örgütler için iletişim hayati bir öneme sahiptir. Örgütteki hem bireyler arası hem de  gruplar arası olması gereken uygun etkiletişimi sağlayan en önemli unsur örgütsel iletişimdir. 

Örgütün varlığını sürdürmesinde, iletişimin konumu tam merkezdir ve tüm örgütsel süreçlerde önemli bir işleve sahiptir. Örgütsel iletişim olmaksızın herhangi bir örgütsel eylemin ya da yönetimin başarıya ulaşması günümüzde neredeyse imkansızdır. Doğru kurgulanmış bir iletişim sisteminin olduğu örgütte, örgüt üyelerinin hedeflere ulaşma konusunda işbirliği içinde koordineli bir şekilde davranma eğiliminde olması beklenen bir davranış biçimi olacaktır. Örgütsel iletişimin ayrıca örgütsel bütünleşme ve örgütün değişim ve gelişimi süreçleri açısından önem arz ettiğini de unutmamak gerekir.

Bireyler kişisel olarak ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar bu yeteneklerini perfomansa dönüştürme aşamasında yine örgütsel iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. Başarısız bir örgütsel iletişim örgütün etkin olmasını engelleyecektir. Etkili iletişim kurabilen bir çalışan hem örgüt içi çalışma arkadaşları hem de üçüncü partilerle ilişkisinde etkinliğini arttıracaktır.

Örgütsel iletişim, temel yönetim fonksiyonları olan planlama, örgütleme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol etme ile doğrudan ilişki içinde olsa da işletmecilik biliminde modern yaklaşımlarda artık bir yönetim fonksiyonu olarak da gösterilmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi bu yönetim fonksiyonlarının işlemesinde örgütsel iletişimin ayrılmaz bir bütün olması bu sonucu doğurmuştur.

Örgüt içinde sağlanan sağlıklı bir iletişim liderliğin de temelini oluşturmaktadır. İletişim becerisi örgütünün yönetiminde temel bir liderlik becerisi olarak kabul edilmektedir. Yani yüksek ilişim becerisinin başırılı liderlik ile doğru orantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Otoktratik liderlik tipi’nde iletişim kanallarının kapalı olduğınu biliyoruz. Laissez-faire liderlik modelinde de iletişim konusunda optimizasyonun ötesinde bir rahatlık mevcut. Liderlik tipleri içinde en optimum bileşenlere sahip demokratik liderlikte de bahsedildiği gibi iletişim olmazsa olmaz bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. İletişim yöneticinin iş yaptırmak için kullandığı temel araçlardan biridir. Yönetici iletişim süreci içerisinde çalışanları sosyal bir ilişki kurar. Bu ilişki sürecinde yönetici astına işi nasıl ve ne zaman yapacağını doğru bir iletişim becerileri ile iletmeli ve motivasyon vb. unsurları yine iletişim becerileri ile sağlamalıdır.

Sözlü iletişim çoğu örgütte en çok tercih edilen iletişim aracıdır. Sözlü iletişim zamandan tasarruf sağladuğı gibi insanların kendisini daha iyi ifade etmesini  de sağlamaktadır. Sözlü iletişim örgüt içinde bireylerin birbirlerine doğrudan tepki vermesine olanak sağlaması nedeniyle; anlaşmazlık, kavga, gerginlik ve kırgınlık gibi olayların çözümünede önemli bir göreve sahiptir. Sözlü iletişimin içinde jest, mimik ve beden dilini kullanma şansı bulunması iletilmek istenilen mesajın karşı tarafa daha doğru aktarılması konusunda avantaj sağlar. Sözlü iletişim bir başka avantajı da kısa sürede olumlu ya da olumsuz geri bildirim alınmasıdır. Bu da anlaşmazlıkların hemen başında çözülmesine olanak sağlar.

Örgütlerde iletişim doğru kurgulandığı taktirde örgüt yapısını bozabilecek bir çok etmeni ortadan kaldırmaktadır. Özellikle ülkemize sıkça karşılaştığımız  ‘yanlış anlaşılma’ gibi konuların azaltılması doğru kurgulanmış iletişim ve iyi ileteişim becerilerine bağlıdır. Örgün içinde kaçınılmaz olan gruplaşmanın yaratacağı zararlar da yine iletişim ile rahatlıkla çözülebilir hale gelecektir.


Özetlemek gerekirse, örgütsel iletişim kurumların yükselişi, çalışan memnuniyeti, kurum içi iletişim gibi bir çok konuda olumlu kaktı sağlamasının yanında, örgüte zarar verebilecek bir çok şeyin çözümünde en önemli rolun sahibi ve önleyici bariyer olarak görev yapmaktadır.

Sevgiler,

Serhat Öz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder